آناتومی شلیل گل گونه های منتخب Gardenieae

هدف از این مطالعه برای اولین بار توصیف آناتومی شلیل گل در قبیله Gardenieae (Rubiaceae) بود. گل‌های Cordiera concolor، Genipa americana، Randia calycina، Randia ferox، Randia heteromera، Randia micracantha و Tocoyena formosa جمع‌آوری، عکس‌برداری و با استفاده از تکنیک‌های مرسوم برای مشاهده با میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی روبشی پردازش شدند. در همه گونه ها، شهد از نظر بافت شناسی به اپیدرم، پارانشیم شهد و زیر شهد و دسته های عروقی متمایز می شود.

Rubiaceae یکی از پنج خانواده غنی از گونه های آنژیوسپرم است. گل های آن با یک دیسک شهد ریز که پایه سبک را احاطه کرده است مشخص می شود. با این حال، تقریباً هیچ مطالعه ای در مورد آناتومی این ساختارها در خانواده وجود ندارد.

جودکویچ، مارینا و سالاس، روبرتو و گونزالس، آنا. (2022). آناتومی شلیل گل گونه های منتخب گاردنیا (Rubiaceae). رودریگوزیا 73. 10.1590/2175-7860202273072.منبع شهد از طریق nectarostomata خارج می شود. شلیل ها عملکرد تولیدمثلی دارند و در مرحله گلدهی ساختاری و مزانشیمی هستند. در حالی که پس از افتادن تاج گل، آنها شهدهای پایدار هستند، با ترشح پس از گل و عملکرد خارج از عروسی. علاوه بر این، بازدیدکنندگان گلی که روی گل‌های باز و پس از سقوط تاج گل ظاهر شدند، ثبت شدند.

تحقیق کامل را در www.researchgate.net بخوانید.