ارزیابی بستر کشت مبتنی بر گل بر روی بازسازی قلمه‌های سرخابی


هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت لجن با رویکرد فیزیکوشیمیایی و مشاهده اثرات استفاده از آن در بهبود بستر کشت برای افزایش بهره‌وری کشت گیلاس بود. و با جایگزینی کودهای شیمیایی راه حلی برای لجن تصفیه خانه ها پیدا کنید.منبع