از یک دسته تا چهار گلخانه

کالین و مری برچ بدون هیچ تجربه ای از گیاهان و نیاز به مسیری جدید، صاحب یک پرستار زنبق در کمبریج شده اند.

مقاله کامل را در www.rnz.co.nz بخوانیدمنبع

سپس این زوج شروع به جستجوی یک سرمایه گذاری تجاری جدید کردند.

کالین می گوید: “ما به آن پریدیم. روز بعد پس از شنیدن این موضوع، رفتیم و آنها را دیدیم.”

مری، که در بخش مدیریت کار می کرد، و کالین، که صاحب یک تجارت سردخانه جداگانه است، به دنبال چیز جدیدی در زندگی خود بودند.

سپس یک مهد کودک زنبق برای فروش آمد.

در گذشته، کالین برچ هر هفته به یک کوچه روستایی می رفت تا برای همسرش، مری، یک دسته نیلوفر جمع کند.