اسانس‌ها طول عمر گل میخک را طولانی‌تر کردند

ویژگی های پس از برداشت، مانند عمر گلدان و حفظ ضد میکروبی گل های شاخه بریده تجاری، برخی از عوامل تعیین کننده اصلی ارزش بازار آنها در سراسر جهان است. افزایش عمر گلدان و در عین حال محدود کردن تکثیر میکروبی در گل های شاخه بریده چالش مهمی است که محققان گلکاری با آن مواجه هستند.

گورورانی، مایانک و عطیا، امیره و الحاکم، عبیر و الششتاوی، عبدالناصر و السرافی، راشا. (2023). اسانس‌ها با محدود کردن انسداد آوند چوبی و افزایش سطوح فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، طول عمر میخک برش را طولانی‌تر کردند. PLoS ONE. 10.1371/journal.pone.0281717

این مطالعه به بررسی کارایی نگهدارنده اسانس های مختلف به عنوان محلول های افزودنی در افزایش طول عمر میخک می پردازد. مادام کولت گل‌ها را بریده و رشد میکروبی را در آنها محدود می‌کند. میخک های بریده شده با چهار اسانس شمعدانی، آویشن، مرزنجوش و بادیان در غلظت های 0، 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر تیمار شدند. در حالی که تیمار با تمام اسانس‌ها طول عمر گل‌های شاخه بریده را طولانی‌تر کرد، روغن‌های آویشن و مرزنجوش در غلظت‌های 50 میلی‌گرم در لیتر هر کدام مؤثرتر بودند. عمر گلدانی میخک های تیمار شده با آویشن و مرزنجوش در مقایسه با گل های تیمار نشده تقریباً دو برابر شد و به ترتیب به 18.5 روز و 18.25 روز رسید. تیمار با اسانس ها همچنین جذب آب توسط گل های شاخه بریده را افزایش داده و محتوای آب نسبی آنها (RWC) را افزایش می دهد. همچنین کاهش شدید محتوای کلروفیل و کربوهیدرات کل گلها را در طول دوره زندگی گلدانی آنها محدود کرد. ویژگی های مورفولوژیکی پایه های ساقه میخک های تیمار شده و تیمار نشده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تجزیه و تحلیل شد. انتهای ساقه میخک های تیمار شده با شمعدانی و بادیان نسبت به گل های تیمار نشده رشد باکتریایی کمتری نشان دادند و حتی پس از 9 روز درمان نیز انسداد ظاهری آوند چوبی مشاهده نشد.

علاوه بر این، حضور اسانس‌ها نیز پراکسیداسیون لیپیدی و تولید رادیکال‌های آزاد را کاهش داد، همانطور که به ترتیب توسط مالون دی‌آلدئید (MDA) و H2O2 مشاهده شد. همچنین منجر به افزایش تولید فنل کل و افزایش پایداری غشا شد. به نظر می رسد استفاده از اسانس آویشن و مرزنجوش به عنوان نگهدارنده ضد میکروبی و آنتی اکسیدان های سبز کاربردهای امیدوارکننده ای در هر دو بخش صنعتی و علمی داشته باشد.

مقاله کامل را در researchgate.net بخوانید



منبع