استارت آپ دارکشا در حال تبدیل ضایعات محصول به بسته بندی پایدار است


تقاضای فزاینده ای برای راه حل های بسته بندی جایگزین در هند به دلیل نگرانی های پایداری زیست محیطی و نیاز به کاهش زباله های پلاستیکی وجود دارد. این امر منجر به چندین راه حل بسته بندی جایگزین برای جلب توجه در صنعت بسته بندی شده است. در حالی که مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر…منبع