انگلستان: نگاهی به گلخانه بیندازید


یک مهد کودک اسپالدینگ در حال پیوستن به سایرین در سراسر کشور است تا درهای خود را برای یک روز به روی عموم باز کند. بریج فارم باغبانی در روز یکشنبه 11 ژوئن تورهای راهنما را در مزرعه باز ارائه می دهد تا به عموم مردم اجازه دهد نحوه رشد گیاهان را در گلخانه 60 هکتاری خود در اسپالدینگ، لینکلن شایر ببینند. این تورها شامل…منبع