انگلستان: HTA راهنمایی هایی را برای پرورش دهندگان، باغبانان و حیات وحش در طول دوره های هوای گرم و خشک ارائه می دهد.
منبع