انگلیس واردات پونستیا را متوقف کرد


سهم شیر از پوانستیاهای وارداتی به بریتانیا در هلند تولید می شود. سال هاست که صادرات این محصول به انگلستان با مشکل مواجه بوده است. مسائل مربوط به مگس سفید، کنترل های سخت گیرانه تر، و تعهدات اداری بیشتر. امسال اولین فصل پس از برگزیت است و این نیز باعث افزایش…منبع