اولین گل های جهان توسط حشرات گرده افشانی شدند

گیاهان صدها میلیون سال قبل از شکوفه دادن اولین گل ها روی زمین وجود داشتند. اما زمانی که گیاهان گلدار بیش از 140 میلیون سال پیش تکامل یافتند، یک موفقیت بزرگ تکاملی بودند.

چه چیزی این اولین گیاهان گلدار را گرده افشانی کرد، نیای همه گلهایی که امروز می بینیم؟ آیا این حشرات بود که گرده‌ها را بین آن گل‌های اولیه حمل می‌کردند و در این فرآیند آنها را بارور می‌کردند؟ یا شاید حیوانات دیگر، یا حتی باد یا آب؟

زمان تکامل اولین گیاهان گلدار هنوز موضوع بحث است. با این حال، موفقیت آنها غیرقابل بحث است. حدود 90 درصد از گیاهان مدرن – حدود 300،000 تا 400،000 گونه – گیاهان گلدار یا همان چیزی است که دانشمندان آنژیوسپرم می نامند. این گیاهان برای تولیدمثل، در گل های خود گرده ایجاد می کنند که باید به گل دیگری منتقل شود تا تخمک بارور شود و دانه ای زنده تولید کند.

در eastmojo.com بیشتر بخوانیدمنبع پاسخ به این سوال دشوار بوده است. با این حال، در تحقیقات جدید منتشر شده در نیو فیتولوژیست، نشان می‌دهیم که اولین گرده‌افشان به احتمال زیاد حشرات بوده‌اند. علاوه بر این، علیرغم برخی انحرافات تکاملی، حدود 86 درصد از همه گونه های گیاهان گلدار در طول تاریخ نیز برای گرده افشانی به حشرات متکی بوده اند.