اکوادور: کارگاه آموزشی فنجان های قاعدگی در Jet Fresh Growers


“در مزارع پرورش دهندگان گل تازه جت، ما سلامت و تندرستی اعضای تیم خود را در اولویت قرار می دهیم. مراقبت از تیم ما به یک محیط کاری مثبت و سازنده کمک می کند. به عنوان بخشی از تعهد خود به سلامت آنها، ابتکارات و کارگاه های آموزشی مختلفی را سازماندهی می کنیم. آموزش و حمایت از تیم ما…منبع