ایالات متحده (MA): Araujo Farms در Dighton گلخانه های کاملاً جدیدی را برای نمایش مجموعه عظیمی از گیاهان افتتاح می کند.


Darlene Araujo، یکی از مالکان مزارع Araujo، گفت که مشتریان اکنون می توانند در یک روز بارانی بدون خیس شدن در انبارهای گسترده گیاهان خود بگردند، زیرا همه گلخانه ها در یک ساختمان محصور فشرده شده اند. او گفت: «ما پنج گلخانه جدید اضافه کرده‌ایم که همه به هم متصل هستند. «ما در حال برنامه ریزی بودیم…منبع