ایالات متحده (MI): گلخانه لارکین تاونشیپ به عنوان ریشه دار توسط کیتس بازگشایی می شود


گلخانه سابق روی کوچی در بهار امسال با نامی جدید و مالکیت جدید بازمی گردد. تایلر کیتس این گلخانه را در 3515 نورث ایستمن در شهرک لارکین، در 28 آوریل با عنوان “ریشه دار توسط کیتس”، شعبه ای از تجارت گلخانه ای که او در شهر بی سیتی دارد، افتتاح خواهد کرد. کیتس ریشه های محکمی در میدلند دارد. او…منبع