ایالات متحده (OR): راهنمایی های مزرعه گل لاله کفش چوبی به شکوفایی پروژه لاله های بلند شروود کمک می کند


در دبیرستان شروود دریایی از لاله ها شکوفا می شود. اکنون دانشجویان کشاورزی که پیازها را کاشتند مشتاق فروش هستند. نوامبر گذشته، کلاس مقدماتی کشاورزی که توسط لیبرتی سیل تدریس شد، 2700 پیاز گل لاله را در گلخانه دبیرستان شروود کاشت. بارب آیورسون و کارن بور از چوب…منبع