ایران: مازندران به کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان گل و گیاهان زینتی صادر می کند
منبع