برای مبارزه با تورم چه باید کرد؟


“روز بخیر از جادوگر، اینجا ما دوباره در ابتدای تابستان با هم هستیم. فقط امسال به دنیایی که بسیار دور به نظر می رسد به گذشته برمی گردیم. با عرض پوزش برای انحراف، احتمالاً به اعداد فروش برگشته ایم. از سال 2019. خیلی چیزها یکسان است، و خیلی متفاوت از…منبع