برخی از جنبه های تکثیر با قلمه گونه های زینتی بر روی بسترهای مختلف ریشه زایی

گیاهان به عنوان موجودات هوشمند مکانیسم هایی را برای بقا ایجاد کرده اند که انسان با مطالعه و بسط روش های تکثیر دسته های مختلف گیاهان از آنها استفاده کرده است. در زمینه گیاهان زینتی یکی از رایج ترین روش های تکثیر، روش رویشی از طریق قلمه است.


طول شاخه ها در قلمه های ریشه دار روی بسترهای مختلف

پارامترهای مورد تجزیه و تحلیل برای ارزیابی کارایی بستر ریشه زایی برخی از خصوصیات بیومتریک، میانگین طول ریشه اصلی و میانگین طول شاخساره همراه با درصد ریشه زایی بود. برای تفسیر آماری این پارامترها، شاخص IRP (شاخص ریشه و پیک) توسعه یافت. ثبات شاخص IRP با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در کار حاضر، آزمایش پرکاربردترین بسترهای ریشه زایی (شن، پرلیت، پیت، پیت مخلوط با پرلیت 1:1) برای قلمه های بالایی شاخه های برخی از گونه های زینتی سرپوشیده، تزئینی با گل و برگ (خرزهره، خرزهره، Pelargonium odoratissimum، Croton variegatus، Hypoestes sanguinolenta، Coleus hybrids) ادامه یافت.

Vasca-Zamfir، Diana & Pomohaci، Cristian-Mihai & Ionut-Ovidiu، Jerca. (2022). برخی از جنبه های مربوط به تکثیر از طریق قلمه گونه های زینتی بر روی بسترهای مختلف ریشه زایی.منبع

تحقیق کامل را در: www.researchgate.net بخوانید