برنامه Seed Meets Technology 2023


Vertify، مرکز تحقیقات هلندی، معمولاً میزبان Seed Meets Technology در هفته 39 است. امسال، رویداد متخصصان بذر از 26 تا 28 سپتامبر برگزار می شود. در کنار غرفه داران متعدد، برنامه ای از سخنرانان و ارائه ها نیز وجود دارد. این برنامه اکنون برای کسانی که از قبل کنجکاو هستند در دسترس است…منبع