برگاموت کار با قراردادها را دوست دارد: "راحتی زیادی را فراهم می کند"


Cor Kromhout خریدار اصلی گیاه در Bergamotte، پخش کننده پیشرو D2C (مستقیم به مصرف کننده) در گل و گیاه در فرانسه است. در طی یک تور از شرکت، کور توضیح می دهد که چرا قراردادها در فلوریدا برای آنها خوب عمل می کند. برگاموت در صنعت با نام Very Bloom نیز شناخته می شود. در سال 2021، برگاموت تبدیل به…منبع