برگه اطلاعات جدید فوزاریوم برای تولیدکنندگان در دسترس است

این برگه اطلاعاتی را در مورد علائم، تشخیص و تشخیص و مدیریت بیماری مرتبط با گونه فوزاریوم در اختیار پرورش دهندگان قرار می دهد.

مقاله کامل را در www.yourlevyatwork.com.au بخوانید.منبع

برگه اطلاعات را از اینجا دانلود کنید: فوزاریوم: یک پاتوژن مهدکودک بسیار قوی.

پرورش دهندگان اکنون می توانند به یک برگه اطلاعات جدید فوزاریوم، “فوزاریوم: یک پاتوژن بزرگ مهد کودک” که توسط وزارت کشاورزی و شیلات کوئینزلند (DAF) از طریق پروژه تامین منابع، حمایت و ارزیابی امنیت زیستی در تولید مهد کودک (NY20000) تهیه شده است، دسترسی داشته باشند.