بریتانیا: شاه چارلز گلخانه جدیدی برای هایگرو در نظر دارد


پادشاه چارلز سوم امیدوار است در خانه باشکوه خود در گلاسترشایر یک گلخانه بزرگ جدید بسازد. پادشاه درخواست مجوز برنامه ریزی برای ساخت این سازه در هایگرو هاوس – اقامتگاه اصلی او از سال 1980 تا زمانی که به سلطنت رسید، داده است. طرح های ارائه شده به شورای منطقه Cotswold شامل…منبع