بریتانیا: گروور هشدار داد که صنعت بدون کارگران مهاجر «فروپاش خواهد شد».


یک کشاورز همپشایر هشدار داده است که محدودیت های بیشتر برای کارگران مهاجری که به بریتانیا می آیند می تواند برای صنعت کشاورزی ویرانگر باشد. این امر پس از آن صورت می گیرد که دولت اعلام کرد که مهاجرت خالص بریتانیا به رکورد 606600 نفر در سال 2022 رسیده است. این افزایش عمدتاً ناشی از افرادی بود که از کشورهای غیر اتحادیه اروپا وارد می شدند.منبع