"بهداشت: کلید موفقیت ما"


ساخت یک گلخانه پرورشی جدید نه تنها برای یک شرکت چالش برانگیز است، بلکه فرصتی عالی برای نگاهی دقیق تر به رویه های بهداشتی دقیق و تنظیم دقیق آن ها در صورت لزوم با زیرساخت های جدید است. برای مقابله بهتر با شیوع بیماری ها و آفات، یک ورودی بهداشتی مدرن دارای…منبع