به دانشجویان دکتری بریتانیا توصیه می شود که با چیدن میوه درآمد کسب کنند


یادداشتی که برای دانشجویان فارغ التحصیل در یک برنامه مستقر در دانشگاه آنگلیای شرقی ارسال شد، خشم جامعه تحقیقاتی را برانگیخت. به دانشجویان فارغ التحصیلی که برای زنده ماندن از بحران هزینه زندگی تلاش می کنند، توسط دانشگاه آنها توصیه شده است که کار اضافی را در جمع آوری میوه یا تحویل انجام دهند.

این یادداشت روز چهارشنبه برای دانشجویان دکترا در یک برنامه تحقیقاتی مستقر در دانشگاه آنگلیای شرقی، با هدف ایجاد “پیشروان در علم و تجارت پایدار محیط طبیعی” ارسال شد. این پیشنهادات که توسط یک مشاور شغلی گردآوری شده است، برای دانشجویان در مشارکت آموزشی دکتری تحقیقات و نوآوری پیشرفته در علوم محیطی دانشگاه ارسال شد.

یکی از دانشجویان سابق دکترا گفت: «این توهین آمیز است و انگار واقعاً اهمیتی نمی دهند. من فکر می کنم واقعیت این است که دانشجویان دکترا در این کشور چندان جدی گرفته نمی شوند. “

منبع: fpcfreshtalkdaily.co.ukمنبع