به نصب پرچم های وارونه ادامه دهید

یک گروه رو به رشد فیس بوک خواستار آویزان شدن پرچم های وارونه است. گروه “جنبش کشاورزان و باغبانان وستلند” به تصمیم شهرداری وستلند پاسخ می دهد. در شهرداری، پرچم های کنار جاده های عمومی باید تا 15 اکتبر از بین بروند. این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که می‌توان پرچم‌ها را مثلاً روی نما، مخزن بافر یا سیلو آویزان کرد، همانطور که در ویدئویی در مورد آویزان کردن یک پرچم بزرگ وارونه هلند بر روی بافر گرمای تولیدکننده رود وان درهوون نشان داده شده است. تماس را در صفحه فیس بوک اینجا تماشا کنید.منبع