"بیش از 1000 گونه گیاهی تحت تأثیر پتنت قرار گرفته اند"


بر اساس تحقیقات اخیر No Patents on Seeds!، بیش از یک هزار واریته که به طور متعارف پرورش داده شده اند در حال حاضر تحت تأثیر پتنت های اروپایی قرار گرفته اند. علیرغم اینکه قانون ثبت اختراع اروپا به طور خاص ثبت اختراع بر روی گونه‌های گیاهی را ممنوع می‌کند، این پیشرفت مورد توجه عموم قرار نگرفته است. به عنوان یک نتیجه،…منبع