بینایی شکوفه: معاینه چشم در مزرعه گل تازه جت


مزرعه Jet Fresh Flower Growers در کوتوپاکسی، اکوادور فقط مکانی برای گل های رز زیبا نیست. همچنین برای رفاه اعضای تیم خود ارزش قائل است. با درک اهمیت بینایی سالم، برنامه ای را برای ارائه معاینات چشمی سالانه برای کارکنان متعهد خود ایجاد کرده ایم. معاینه چشم توسط…منبع