تاریخ های جدید برای نمایشگاه جهانی گل 2023

نمایشگاه جهانی گل در ابتدا قرار بود در مارس 2020 برگزار شود. با آخرین برنامه ریزی مجدد نمایشگاه تا سپتامبر 2023، کووید-19 باعث تاخیر 3.5 ساله خواهد شد.

منبع: hppexhibitions.comمنبع

کاهش همه‌گیری، که هنوز در ژانویه انتظار می‌رفت، آنقدر سریع بهبود نمی‌یابد که بتوان تضمین کرد که نمایش در ماه ژوئن به پایان می‌رسد. نوع Omicron ویروس کرونا با پویایی عظیم و غیرقابل پیش‌بینی در بسیاری از کشورها و قاره‌های مختلف در سراسر جهان در حال گسترش بود. با نزدیک‌تر شدن نمایش در کمتر از چهار ماه، در محیطی از تحولات و تصمیم‌های اعمال و رفع محدودیت‌ها، چاره‌ای جز پیشبرد آن تا سال 2023 برای ما باقی نگذاشت. از آنجایی که نمایش یک رویداد بین‌المللی است و بسیاری از غرفه داران از کشورهای قاره های مختلف، مانند آمریکای جنوبی، آفریقا و اروپا، برگزارکنندگان را مجبور کرد که محدودیت های سفر بین المللی را در نظر بگیرند.

با توجه به تاخیرهای مکرر نمایشگاه در نتیجه کووید-19، نمایشگاه بین المللی تجارت گل جهانی نمایشگاه گل به روز پنجشنبه 7 سپتامبر تا جمعه 8 سپتامبر 2023 موکول خواهد شد.