تام ون در میر 50 ساله شد

در 2 فوریه، تام ون در میر 50 ساله شد. تام اولین کارمند آرتکنو، هم در آرتکنو قدیمی و هم جدید بود. همکارانش او را در کانون توجه قرار دادند زیرا تام «همیشه برای همه حاضر است. به‌عنوان مدیر تحقق، او در سراسر جهان پرواز می‌کند تا پروژه‌های ما را تا آخرین پیچ و مهره سفارش دهد.”

برای اطلاعات بیشتر:
Artechno Growsytems
[email protected]
www.artechno-growsystems.comمنبع