تغییرات آب و هوایی و تورم بر تجارت فروشندگان گل تأثیر می گذارد

صدها نفر از مردم محلی با تجارت گل فروشی در ارتباط بودند، اما در اواخر، بیشتر آنها به دلیل کاهش تجارت بیکار شدند زیرا تولید گل به پایین آمد. رشد گسترده طرح های مسکن و ساخت ساختمان ها نیز زمین های کشاورزی را تا حد زیادی کاهش داده است.

به گفته اهالی، اکثر کشاورزان روستاها از جمله بازیدخیل و ماشوخیل به دلیل تولید کم گل به کشت محصولات دیگر روی آورده اند.

پرورش انواع مختلف گل در مجاورت پیشاور منبع درآمد بسیاری از مردم بوده است، اما شرایط آب و هوایی شدید و افزایش قیمت آنها را مجبور به کشت گندم و سایر محصولات برای بقا کرده است.

ادامه مطلب را در dawn.com بخوانیدمنبع

بازار رمداز در پیشاور بازار اصلی تجارت گل است زیرا گل فروشان و تاجران از مزارع روستاهای مجاور گل می آورند.