تولیدکننده “گلخانه بدون گاز” از کار افتاد


هفته گذشته شرکت Van der Hoorn Orchids ورشکست شد. این پرورش دهنده هلندی به دلیل “گلخانه بدون گاز” خود در محلی شناخته شده بود. آن گلخانه که برای اولین بار در سال 2006 مورد استفاده قرار گرفت، مترقی در نظر گرفته شد. از افزایش شدید قیمت برق به عنوان عامل مهم ورشکستگی یاد می شود. پرورش دهنده و متولی، آقای AY Kroll، هنگامی که توسط مجله تجارت گل هلندی مورد سوال قرار گرفت، نمی خواست و نمی توانست جزئیات بیشتری را به اشتراک بگذارد.

شماره ثبت ورشکستگی 09.dha.22.186.F.1300.1.22 می باشد.

منبع: Centraal Insolventieregisterمنبع