تولید جهانی کانتینر که زمانی رشد وسیعی را تجربه می کرد، اکنون در تنگنا قرار دارد


داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تولید جهانی کانتینر، که زمانی رشد وسیعی را تجربه می‌کرد، اکنون در تنگنا قرار گرفته است. تا همین اواخر، غول های کشتیرانی به دلیل بحران ناشی از بیماری همه گیر و همزمان تقاضای سرسام آور، به دنبال کانتینرها بودند. اما اکنون وضعیت تغییر کرده است: …منبع