تولید گل های خوراکی: آبیاری و بیوتکنولوژی


پانسی باغ یک گیاه باغبانی همه کاره است. گلهای خوراکی رنگارنگ زیبایی با ارزش بالایی در غذاهای لذیذ تولید می کند. استفاده از آبیاری و بیوتکنولوژی در کشت پانسی باغی می تواند باعث افزایش بهره وری گل و ارزش غذایی شود. هدف از این مطالعه ارزیابی…منبع