جایگزین های ذغال سنگ نارس و بقایای تخمیر در IPM به نمایش گذاشته شده است

منبع: julius-kuehn.deمنبع

کاهش ذغال سنگ نارس موضوع اصلی در غرفه است که در مرکز به اصطلاح Galeria واقع شده است. JKI به طور سنتی یکی از غرفه داران مشترک وزارت غذا و کشاورزی فدرال آلمان در این نمایشگاه بین المللی تجارت باغبانی است که برای اولین بار پس از شکست کرونا برگزار می شود. در غرفه با محققان ما از مؤسسه گیاه‌پزشکی در باغبانی و سبز شهری و مؤسسه تکنیک‌های کاربردی در حفاظت از گیاهان آشنا شوید.

موسسه Julius Kühn پنج پروژه در حال انجام در مورد جایگزین های ذغال سنگ نارس در باغبانی را در IPM 2023 در Essen نشان خواهد داد. از جمله نمایشگاه‌هایی که در انتظار بازدیدکنندگان هستند، گزنه‌های گزنده هستند. بقایای تخمیر و بسترهای بدون ذغال سنگ نارس نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.