حقوق پرورش دهندگان گیاه را برای تنوع جدید خود دریافت کنید

برای ارقام کشاورزی و سبزیجات می توانید همزمان برای حقوق پرورش دهندگان نباتات و ثبت ملی اقدام کنید. اگر این کار را انجام دهید، فقط باید هزینه یک برنامه را بپردازید.

برای اطلاعات بیشتر:
GOV.UK
www.gov.ukمنبع

در مورد بذرهای ذخیره شده در مزرعه و نحوه استفاده از آنها بخوانید.

شما نمی توانید برای حقوق یک گیاه پرورش یافته، کشف یا توسعه یافته برای شرکتی که شما را استخدام کرده است درخواست دهید. کارفرما باید برای دریافت حقوق اقدام کند.

تاریخ های اولویت دار
تاریخ دریافت درخواست PBR به عنوان تاریخ اولویت شناخته می شود. اگر PBR به شما اعطا شود، از آن تاریخ به شما حقوقی را در مورد انواع گیاهی می دهد. تاریخ درخواست به عنوان تاریخ درخواست انگلستان شناخته می شود.

در صورت وجود هرگونه تخلف پس از تاریخ اولویت می توانید فردی را به دادگاه ببرید.

شما می توانید برای انواع گیاهان جدید، از جمله گونه های اصلاح شده ژنتیکی، حقوق دریافت کنید. نمی توان برای انواعی که فروخته شده یا برای استفاده تجاری استفاده شده است حقوق دریافت کرد:

 • در انگلستان برای بیش از 1 سال قبل از درخواست
 • در خارج از بریتانیا بیش از 4 سال قبل از درخواست (6 سال برای درختان و انگور)

حقوق مالکیت معنوی بر انواع گیاهان در بریتانیا به عنوان حقوق پرورش دهندگان گیاه (PBR) شناخته می شود. آژانس سلامت حیوانات و گیاهان (APHA) حقوقی را به بریتانیا اعطا می کند.

چه کسی می تواند برای PBR درخواست دهد
شما می توانید درخواست دهید:

 • یک واریته گیاهی را پرورش یا توسعه داد
 • توسط پرورش دهنده به عنوان جانشین خود انتخاب می شود
پس از تاریخ اولویت، هیچ کس، بدون اختیار شما، نمی تواند:

 • تولید یا تکثیر واریته گیاهی
 • تنوع گیاهی را تکثیر کنید
 • انواع گیاهی را برای فروش عرضه کنید
 • انواع گیاه را بفروشید یا به بازار عرضه کنید
 • صادرات انواع گیاهی
 • واردات انواع گیاهی
 • انواع گیاه را ذخیره کنید

با درخواست حقوق پرورش دهندگان نباتات و ثبت ملی به صورت جداگانه، باید هزینه 2 درخواست را بپردازید.

افزودن گونه‌های گیاهی به فهرست‌های ملی بریتانیا به شما امکان می‌دهد آن‌ها را بازاریابی کنید. این فرآیند درخواست متفاوتی دارد که جدا از حقوق پرورش دهندگان گیاه است. راهنمای نحوه افزودن یک گونه گیاهی جدید به فهرست های ملی را بخوانید.

پس از درخواست برای حقوق پرورش دهندگان گیاه، واریته گیاه باید آزمایش شود تا بررسی شود که آیا واریته جدیدی است یا خیر. این به عنوان آزمایش DUS (متمایز، یکنواخت و پایدار) شناخته می شود.