دره گل داودی در گذشته


Dekker Chrysanten به روزهای بسیار موفق نگاه می کند. بازدیدکنندگان زیادی آمدند و همه گونه های زیبای دکر را دیدند. در اینجا می توانید تصویری از دره داودی، نسخه پاییز 2022 را بیابید.منبع