در سال 2022 60 پرورش دهنده در کویجگیز 1.25 میلیون ساقه گل را در گلخانه ها پرورش دادند.

منبع: Memleketمنبع

تولید گل که در سال 2015 با 3 گلخانه در منطقه کویچگیز بیوباسی موگلا آغاز شد، در سال 2022 به 30 گلخانه و 60 پرورش دهنده افزایش یافته است، در حالی که در سال 2022، 1.25 میلیون ساقه گل تولید شده است. تولید شده، 350000 ساقه گل در فصل زمستان در سال 2022 و 900000 ساقه گل در فصل تابستان تولید شده است. با اجرای این پروژه با همکاری شهرداری کلانشهر و تعاونی توسعه کشاورزی کویچگیز بیوباسی، از زمان آغاز به کار تاکنون حدود 25 میلیون گل تولید شده است.

ضمانت خرید به کشاورزان برای تشویق تولید و تضمین بازار محصولات داده شده است و تاکید ویژه بر بانوان پرورش دهنده است. اکثریت پرورش دهندگان این 60 گلخانه را زنان تشکیل می دهند و گل های تولید شده در موغلا با زحمات زنان نه تنها در موغلا بلکه در ولایات و ولسوالی های مختلف آراسته می شود. گل های تولید شده توسط موگلا به شهرداری ها و موسسات ناحیه ایسپارتا، آفیون، آیدین، دنیزلی، آنتالیا و بوردور ارسال می شود.