رابین دن هردر Vitroflora/Alkemade را به عنوان مدیر محصول تقویت می کند
منبع