رشد گل پلنگ (Belamcanda chinensis) با اسیدهای هیومیک در مهد کودک

رشد گل پلنگ (Belamcanda chinensis) با اسیدهای هیومیک در باغچه مهد کودک Crescimento da flor leopardo (Belamcanda chinensis) com ácidos húmicos em viveiro Crescimento de la flor del leopardo کسری از مواد آلی که یا تأثیر مستقیمی بر رشد و نمو گیاهان زینتی دارند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رشد افتراقی گل پلنگ (Belamcanda chinensis) از کاربرد اسیدهای هیومیک استخراج‌شده از بستر طیور (HAPL) و کود گاوی (HABM) در مرحله باغچه مهدکودک انجام شد. دانه ها در محلول های 0، 10، 20، 30 و 40 میلی مول در لیتر C در HAPL غوطه ور شدند و به همین ترتیب برای HABM. پس از 150 روز، گیاهان جمع آوری و تعداد برگ، ارتفاع بوته، ماده تازه اندام هوایی، ماده خشک ریشه، کل ماده تازه و ماده خشک اندام هوایی، ماده خشک ریشه و کل اندازه گیری شد. ماده خشک. استفاده از غلظت صحیح اسیدهای هیومیک باعث تحریک رشد و تجمع مواد خشک کل در گیاه پلنگ به ترتیب بین 33 تا 58 درصد برای HAPL و HABM می شود. Resumo Os ácidos húmicos، constituem Uma fração da matéria orgânica quer apresenta efeitos diretos no crescimento e desenvolvimento de plantas ornamentais. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento diferencial da flor leopardo (Belamcanda chinensis) a partir da aplicação de ácidos húmicos extraídos de cama de frango (HAPL) و de esterco bovino (HABM) de virante a fa. As Sementes foram imersas em soluções de 0, 10, 20, 30 e 40 mmol L-¹ de C no HAPL e da mesma form for o HABM. Após 150 dias as plantas foram coletadas e feitas às medições do numero de folhas, altura das plantas, matéria fresca da parte aérea, matéria seca da raiz, matéria fresca total, matéria seca da parte aérea. استفاده از concentração correta dos ácidos húmicos estimula یا crescimento eo acúmulo de material seco total na planta de leopardo ordem de 33% و 58% برای HAPL و HABM مطابقت دارد. 2 Resumen Los ácidos húmicos constituyen una fracción de la materia orgánica que tiene efectos directos sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas ornamentales. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el crecimiento diferencial de la flor de leopardo (Belamcanda chinensis) a partir de la aplicación de ácidos húmicos extraídos de gallinero (HAPL) و estiércol bovino (HABM) دوران. Las Semillas semergieron en soluciones de 0, 10, 20, 30 y 40 mmol L-1 de C en HAPL y de la misma form for HABM. A los 150 días se recolectaron las plantas y se tomaron para medir el numero de hojas, altura de la planta, materia fresca de la parte aérea, materia seca de la raíz, materia fresca total, materia seca de la parte aérea, la raíz y total materia seca. El uso de la concentración correcta de ácidos húmicos estimula el crecimiento y acumulación de materia seca total en la planta de leopardo en el orden de 33% a 58% برای HAPL و HABM مربوطه.

مقاله کامل را در researchgate.net بخوانیدمنبع

سیلوا، لیبریو و لوزادا، خورخه و کلور، کریستیانو و ساندر، نیلو و گرانجا، فرناندا و بالدوتو، لیلیان و بالدوتو، ماریهوس. (2023). رویش گل پلنگ (Belamcanda chinensis) با اسیدهای هیومیک در باغچه نهالستان.