ساسکاتون به دلیل پوسیدگی چوب و افتادن شیشه در گلخانه به دنبال گل در جای دیگری می گردد

شهر ساسکاتون تصمیم گرفته است تا در سال 2023 به جای اینکه مانند سال های گذشته در گلخانه شهر کشت کند، تمام گیاهان این شهر را از یک گلخانه عمده فروشی دریافت کند.

تاسیسات گلخانه ای ساسکاتون که توسط دپارتمان پارک ها اداره می شود، در سال 1958 ساخته شد و تخت های گل، گلدان ها و نمایش های داخلی مانند تالار شهر را در اختیار شهر قرار می دهد.

Troy LaFreniere، مدیر مدیریت تاسیسات، گفت: “این در حال رسیدن به پایان عمر مفید خود است.” در آن زمان، هیچ چیز، تا همین اواخر، احتمال یک موضوع مهم و خطرات ساختاری کوتاه مدت را نشان نداده بود.»منبع

گزارش اطلاع رسانی کمیته شهر حاکی از آن است که گلخانه مملو از چوب های پوسیده، ترک خوردگی و ریزش شیشه است و ثابت می کند که در زمستان برای حمایت از بارش برف مشکل دارد.