شناخت و پیشگیری از سمیت گیاهی

گاهی اوقات محصولاتی که برای مدیریت آفات یا بیماری ها استفاده می شوند می توانند به محصولاتی که برای کمک به آنها کمک می کنند آسیب بزنند. نحوه تشخیص و پیشگیری از سمیت گیاهی ناشی از کاربرد آفت کش ها را بیاموزید.

سمیت گیاهی ناشی از کاربرد آفت کش ها می تواند در نتیجه کاربرد مستقیم به عنوان محلول پاشی یا خیس کردن یا در نتیجه کاربرد خارج از هدف یا رانش رخ دهد. سمیت گیاهی همچنین گاهی اوقات می تواند از کاربرد آفت کش در گیاهان تحت تنش یا در شرایط محیطی خاص رخ دهد.

در e-gro.org بیشتر بخوانیدمنبع

سمیت گیاهی می تواند ناشی از مواردی مانند آفت کش ها، آلاینده های هوا، کودها یا سایر مواد شیمیایی باشد. این هشدار بر روی سمیت گیاهی که در نتیجه استفاده از قارچ‌کش، حشره‌کش یا میکروب‌کش است، تمرکز می‌کند. سمیت گیاهی ناشی از سایر محصولاتی که روی محصولات شما یا در نزدیکی آنها اعمال می شود، مانند علف کش ها، تنظیم کننده های رشد گیاه، کودها و محصولات ضدعفونی کننده، در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.