صندوق گردان صادراتی چند میلیون دلاری باغبانی راه اندازی شد
پروفسور متولی انکوبه وزیر دارایی و توسعه اقتصادی صندوق 30 میلیون دلاری صادرات باغبانی را راه اندازی کرده است که توسط پنج بانک از جمله بانک مرکزی اداره می شود تا ظرفیت کشاورزان محلی در پروژه های باغبانی را برای کسب تسهیلات ارزش افزوده فراهم کند. …منبع