"طیف های مختلف نور LED و پتاسیم نانوکلاته بر ویژگی های کیفی گل رز شاخه بریده دولچه ویتا در شرایط کشت بدون خاک تأثیر می گذارد."


گل رز به عنوان گیاهان خنثی روز طبقه بندی می شود، اما نور بالا و دمای خنک باعث تولید گل های باکیفیت در گل رز می شود. به عنوان یک کمیت نور، کیفیت نور و طیف های خاص آن می تواند بر عملکرد و کیفیت گل تأثیر بگذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نور LED (کنترل (نور خورشید)، آبی…منبع