قارچ: "برنامه موثر LVM"


آزمایشات اخیر با استفاده از مه پاش با حجم کم (LVM) برای استفاده از Mycotal برای کنترل مگس سفید و تریپس نتایج بسیار مثبتی را نشان داده است. ما تحقیقاتی را در مورد کاربرد LVM این حشره‌کش زیستی مؤثر با همکاری Anthura – پرورش‌دهنده شماره یک آنتوریوم در جهان انجام دادیم. ما…منبع