قارچ کش جدید CE-carvacrol، حل کننده مقاومت در برابر آفت کش های شیمیایی در کنترل کپک خاکستری


از آنجایی که استفاده از مواد شیمیایی زراعی تا حدودی از فعالیت های فیزیولوژیکی گیاهان جلوگیری می کند، استفاده طولانی مدت از مواد شیمیایی زراعی مقاومت آنها را در برابر قارچ های بیماری زا کاهش می دهد و منجر به کاهش شدید اثرات کنترل می شود. استفاده در مقیاس وسیع از مواد شیمیایی کشاورزی نه تنها باعث افزایش هزینه…منبع