مارگین پر و VBW راه اندازی همکاری


مارگین پر و VBW، یک انجمن صنفی برای گل‌فروشان، با هم همکاری خواهند کرد تا گل‌فروشان را با گل‌های شاخه بریده انحصاری الهام بخشند. تیم مارگین پر خاطرنشان کرد: برای برجسته شدن به عنوان یک گل فروشی، داشتن گل های شاخه بریده با کیفیت بالا و منحصر به فرد در تمام طول سال مهم است. “گل های منحصر به فرد، مانند گل هایی که توسط…منبع