“ما به گلفروشان نیاز داریم تا به مشتریان بیشتری در مورد احساس گل دست پیدا کنیم”


استیو دیون، مدیر اجرایی CalFlowers، در حال گفتگو در مورد کمپینی به نام That Flower Feeling است. برای موفقیت بیشتر این کمپین و دسترسی بیشتر به مصرف کنندگان، صنعت به مشارکت گلفروشان نیاز دارد. آنها برای پیوستن به تلاش ها چه می توانند انجام دهند؟

برای اطلاعات بیشتر:
مایش
www.mayesh.comمنبع