“ما به گلفروشان نیاز داریم تا به مشتریان بیشتری در مورد احساس گل دست پیدا کنیم”منبع

برای اطلاعات بیشتر:
مایش
www.mayesh.com

استیو دیون، مدیر اجرایی CalFlowers، در حال گفتگو در مورد کمپینی به نام That Flower Feeling است. برای موفقیت بیشتر این کمپین و دسترسی بیشتر به مصرف کنندگان، صنعت به مشارکت گلفروشان نیاز دارد. آنها برای پیوستن به تلاش ها چه می توانند انجام دهند؟