"ما بیش از 75 سال تجربه خود را از طریق همان ارزش هایی که امروز داریم به دست آورده ایم"


آیا می دانستید که دانه پان آمریکا بیش از 75 سال است که وجود دارد؟ اینکه آنها از 8 مکان مختلف در سراسر جهان فعالیت می کنند، مدیران حساب در هر منطقه فعالیت می کنند، بخشی از ابتکار FleuroSelect هستند، و انواع آنها بیش از 100 جایزه را به دست آوردند؟ همه اینها را می توان در جدیدترین آنها پیدا کرد…منبع