مبانی هیدروپونیک گلخانه ای توسط دانشگاه کنتاکی


در این ویدئو، بخشی از مجموعه آموزش مربیان گلخانه ای دانشگاه کنتاکی (GET)، دکتر گرت اوون در مورد اصول اولیه سیستم های کشت هیدروپونیک صحبت می کند. دکتر اوون متخصص CEA از دانشگاه کنتاکی است.منبع