مصر 50 درصد از تولید جهانی یاس را به خود اختصاص داده است


بر اساس گزارشی که روز دوشنبه توسط مرکز اطلاعات و پشتیبانی تصمیم کابینه (IDSC) منتشر شد، مصر حدود 50 درصد از تولید یاس جهان را در اختیار دارد. تولید جهانی یاس تقریباً 14 تن است که مصر حدود 7 تن تولید می کند. این گزارش نشان داد که 75…



منبع