مطالعه گل بریتانیایی شگفتی را در مورد زندگی جنسی گیاهان نشان می دهد


یک مطالعه جدید نشان می دهد که وقتی گیاهان گلدار وحشی در حال افزایش اندازه گیاهان هستند، اغلب ممکن است به ازدواج بین اقوام نزدیک به جای همسایگان منجر شوند. یافته‌های مربوط به عادات جفت‌گیری گل‌های وحشی بومی بریتانیا، نشان‌دهنده اولین مطالعه ژنتیکی در جهان بر روی همه هیبریدها – فرزندان دو …منبع